Inspektor ochrony radiologicznej

Inspektor ochrony radiologicznej

Obenie używane w medycynie i różnych gałęziach przemysłu urządzenia wykorzystują do pomiarów natężenie promieniowania jonizującego emitowanego przez różne części tych urządzeń. Systemy sygnalizacji pożaru wyposażone są między innymi w jonizacyjne czyjki dymu zawierające promieniotwórcze izotopy będące źródłem promieniowania afla. 

Jonizacyjne czujki dymu

Obenie używane w medycynie i różnych gałęziach przemysłu urządzenia wykorzystują do pomiarów natężenie promieniowania jonizującego emitowanego przez różne części tych urządzeń. Systemy sygnalizacji pożaru wyposażone są między innymi w jonizacyjne czujki dymu zawierające promieniotwórcze izotopy będące źródłem promieniowania afla. Izotopy są szczelnie zamknięte w komorach wewnątrz obudowy czujek i jeżeli nie została ona uszkodzona (na skutek pożaru, mechanicznego uszkodzenia czy manipulowaniu przy czujce) to promieniowanie nie wydostaje się na zewnątrz. W bezpośrednim sąsiedztwie obudowy czujki poziom promieniowania powinien być porównywalny z poziomem promieniowania naturalnego pochodzącego z przyrody (emitowanym przez skały, glebę, powietrze czy wodę). Prawidłowo działająca czujka nie stanowi więc żadnego zagrożenia dla osób przebywających w jej pobliżu, a prawdopodobieństwo rozprzestrzenienia się materiału promieniotwórczego bardzo niskie.

Obowiązkowe kontrole jonizacyjnych czujek dymu

Czujki izotopowe wchodzące w skład instalacji sygnalizującej pożar podlegają obowiązkowej kontroli ich szczelności w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2006 roku w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego. Kontrolę takiego urządzenia przeprowadza się cyklicznie, przynajmniej raz w roku oraz w przypadku wystapienia następujących incydentów:

 • zdarzenie radiacyjne i inne incydenty mogące wpłynąć na szczelność czujki,
 • po pożarach,
 • po dostępie do czujki przez osobę nieuprawnioną i dokonaniu niautoryzowanych zmian i modernizacji,
 • po odzyskaniu związanym z kradzieżą,
 • po długotrwałym braku zasilania

Badania szczelności czujek izotopowych

W ramach oferowanych przez naszą firmę usług przeprowadzamy badania mające potwierdzić szczelność komory z izotopem umieszczonej wewnątrz obudowy czujki, brak zewnętrznej emisji promieniowania oraz poprawność jej działania. Po zakończeniu badania sprawdzany obiekt testowy jest umieszczany na swoim pierwotnym miejscu (jeżeli wynik badania na to pozwala), wymieniany na nowy, ale również badane jest pomieszczenie, w którym się on znajduje.

Każde badanie szczelności kończymy protokołem zawierającym:

 • datę przeprowadzenia kontroli,
 • numer i typ urządzenia zawierającego źródło promieniotwórcze,
 • rodzaj używanego w urządzeniu izotopu
 • typ i numer przyrządu, za pomocą którego zostało wykonane badanie,
 • wyniki pomiarów,
 • wyniki przeprowadzonej kontoli,
 • nazwę i adres firmy, która przeprowadziła kontrolę oraz imię i nazwisko kontrolującego

Przekazanie czujek izotopowych do utylizacji

W przypadku wadliwie działającej czujki, jako że zawiera ona substancje promieniotwórcze, należy ją zutylizować jako odpad promieniotwórczy. Sposób utylizacji określa Prawo atomowe z dnia 29 listopada 2000 roku oraz Dz.U. z 2012, poz.264. Należy przy tym pamiętać, iż nie jest ani odpad elektroniczny, ani elektryczny.

Nasz zasięg działania obejmuje województwo śląskie, a w szczególności działamy na obszarze miast: Katowice, Chorzów, Sosnowiec, Gliwice, Zabrze, Ruda Śląska, Tychy, Dąbrowa Górnicza, Mikołów, Siemianowice Śląskie, Mysłowice, Jaworzno, Tarnowskie Góry, Bytom, Piekary Śląskie, Będzin, a także na terenie miejscowości i powiatów ościennych.

Zapraszamy do kontaktu