Jak działają systemy sygnalizacji pożarowej?

Systemy sygnalizacji pożarowej (SSP) to niezwykle ważne elementy zabezpieczające budynki i ich użytkowników przed skutkami pożarów. Dzięki nim możliwe jest szybkie wykrycie zagrożenia oraz podjęcie odpowiednich działań mających na celu ochronę życia i mienia. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej temu, z jakich elementów się składają takie systemy oraz na jakich zasadach funkcjonują.

Z czego składa się system sygnalizacji pożarowej?

System sygnalizacji pożarowej to złożona struktura, której głównym zadaniem jest wykrywanie oznak pożaru oraz informowanie o tym fakcie odpowiednich służb i osób znajdujących się w budynku. Podstawowe elementy takiego systemu alarmowego z Katowic to:

  •      centrala odbierająca sygnał z czujników - to ona odbiera sygnały z czujników, analizuje przekazywane dane oraz przekazuje sygnały sterujące do pozostałych elementów systemu. Jest wyposażona w wyświetlacz, który umożliwia obsługę systemu przez osoby do tego upoważnione,
  • czujniki zadymienia - reagują na obecność dymu w powietrzu. Działają na zasadzie rozpraszania światła, które jest mierzone przez specjalne fotodiody. W przypadku wykrycia dymu czujnik wysyła sygnał do centrali SSP, która podejmuje decyzję o uruchomieniu alarmu,
  • czujniki temperatury - ich zadaniem jest monitorowanie temperatury w pomieszczeniach i reagowanie na jej gwałtowne zmiany, które mogą świadczyć o pożarze. Czujniki te działają na zasadzie pomiaru rezystancji materiałów, które zmieniają swoje właściwości w zależności od temperatury otoczenia,
  • sygnalizatory optyczne i dźwiękowe - to urządzenia informujące o zagrożeniu pożarowym. Emitują one sygnały świetlne oraz dźwiękowe, które mają na celu ostrzeganie osób znajdujących się w budynku o niebezpieczeństwie oraz wskazanie drogi ewakuacji,
  • ręczne przyciski alarmowe - pozwalają na ręczne uruchomienie alarmu w przypadku zauważenia pożaru. Przyciski te są umieszczane w łatwo dostępnych miejscach, tak aby każdy mógł z nich skorzystać w razie potrzeby.

Na jakich zasadach działa system sygnalizacji pożaru?

System sygnalizacji pożarowej działa na zasadzie ciągłego monitorowania sygnałów przekazywanych przez czujniki zadymienia i temperatury. W przypadku wykrycia zagrożenia, centrala SSP analizuje otrzymane dane i podejmuje decyzję o uruchomieniu alarmu. Następnie sygnalizatory optyczne i dźwiękowe informują osoby znajdujące się w budynku o zagrożeniu oraz wskazują drogę ewakuacji.